Høringsinstanser

Departementene
Riksadvokaten
Regjeringsadvokaten
Fylkesmennene
Politidirektoratet
Domstoladministrasjonen
Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Jordskifterettene/jordskifteoverrettene
Kommunenes Sentralforbund
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Datatilsynet