Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

Liste med høringsinstansen, sorteres alfabetisk.

Departementene

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

NOAS

Nye Kripos

Politidirektoratet

Politiets data- og materielltjeneste

Politiets sikkerhetstjeneste

Politihøgskolen

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Statsadvokatembetene

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Toll- og avgiftsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet