Høringsinstanser

Alternativ til Vold

Korsgt. 28 B

0551 Oslo

Barneombudet

Hammersborg torg 1

0179 Oslo

Den norske advokatforening

Kristian Augustsgt. 9

0164 Oslo

Den norske Dommerforeningen

Kristian Augustsgt. 9

0164 Oslo

DIXI Landsforeningen for voldtatte

Arbinsgt. 1

0130 Oslo

Departementene

Domstoladministrasjonen

7485, Trondheim

Erstatningsnemnda for voldsofre

Postboks 253
9951 Vardø

Felleskap mot seksuelle overgrep

Postboks 148

4623 Kristiansand

Fornærmedeutvalget

Justisdepartementet v/Lovavd.

Forsvarergruppen av 1977

Kristian Augustsgt. 9

0164 Oslo

Frivold, Eva

Storgt. 4

1830 Askim

Helse- og sosialgruppe for innvandrere ( IHSG )

Olafiagangen 9

0188 Oslo

Håheim, Sjak

Oslo Politidistrikt

Postboks 8101 Dep.

0032 Oslo

Juridisk Rådgivning for kvinner

Pb. 2691, Solli

0204 Oslo

Juss - Buss

Arbins Gate 7
0253 Oslo

Jusshjelpa i Midt Norge

Sverresgt. 10

7402 Trondheim

Jusshjelpa i Nord Norge

Breivik Senter

9037 Tromsø

Jussformidlingen i Bergen

Sydnesgt. 10

5007 Bergen

Justissekretariatene

Postboks 8027 Dep
0030 Oslo

Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Lovisenberggt. 7a

0456 Oslo

Konfliktrådet

Pb. 8028 Dep.

0030 Oslo

Kontoret for voldsoffererstatning

Postboks 253
9951 Vardø

Krisesentersekretariatet

Storgt. 11

0155 Oslo

Krisesenterforbundet

Langbakken 9

1430 Ås

Kristoffer Inderberg Bastiansens Minnefond

Turid Inderberg

c/o Inderberg Bastiansen

Bekkeliveien 22

0375 Oslo

Lagmannsrettene

Landsforenningen for voldsofre

Ensjøsvingen 10 B

0661 Oslo

Mira Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Pb. 1749, Vika

0121 Oslo

Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Kirkeveien 166

Bygning Z

0407 Oslo

Politiets fellesforbund

Storgt. 32

0184 Oslo

Politihøgskolen

Postboks 5027 Majorstua

0301 Oslo

Politidirektoratet

Pb. 8051 Dep.

0031 Oslo

Redd Barna

Pb. 6902, St. Olavs Plass

0130 Oslo

Riksadvokatembetet

Postboks 8002 Dep.

0030 Oslo

Robberstad, Anne

Universitetet i Oslo

Institutt for offentlig rett

Pb. 6706, St. Olavs Plass

0130 Oslo

Røde Kors

Pb. 1, Grønland

0133 Oslo

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre Oslo

Hausmannsgate 7
0186 OSLO

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre Rogaland

Postadresse: Postboks 240
4001 STAVANGER

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre Troms

Postboks 1302
9263 TROMSØ

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre Sør Trøndelag

Kongens gate 60
7012 TRONDHEIM

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre Fredrikstad

Nygaards gate 50
1607 FREDRIKSTAD

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre Hedmark

Postboks 446,
2303 HAMAR

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre Drammen

Strømsø torg 9
3044 DRAMMEN

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre Bergen

Postboks 7310,
5020 BERGEN

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre Haugaland og Sunnhordaland

Postboks 278
5501 HAUGESUND

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre Kristiansand

Agder politidistrikt,
Serviceboks 514
4605 KRISTIANSAND

Statsadvokaten i Agder

Serviceboks 504

4605 Kristiansand

Statsadvokaten i Hedmark og Oppland

Hamar Tinghus

2362 Hamar

Statsadvokaten i Nordland

Prinsensgt. 89 C

8003 Bodø

Statsadvokaten i Troms og Finnmark

Pb. 2503

9008 Tromsø

Hordaland Statsadvokatembeter

Pb. 263, Sentrum

5804 Bergen

Oslo Statsadvokatembeter

Postboks 8021 Dep.

0030 Oslo

Rogaland Statsadvokatembeter

Pb. 180

4001 Stavanger

Trøndelag Statsadvokatembeter

7468 Trøndelag

Vestfold og Telemark Statsadvokatembeter

Postboks 313

3701 Skien

Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane Statsadvokatembeter

Fylkeshuset

6404 Molde

Stine Sofies Stiftelse

Henrik Ibsensgt. 12

4878 Grimstad

Støttesenter for fornærmede i straffesaker

c/o Trondheim Kommune

Att. /Boel Helgesen

7004 Trondheim

Senter mot etnisk diskriminering

Pb. 677

0106 Oslo

Tingrettene

Vinnes, Birgit

C.J Hambros Plass 2

0164 Oslo