Høringsinstanser

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Oslo tingrett
Stavanger tingrett
Trondheim tingrett
Nord-Troms tingrett
Domstoladministrasjonen

Riksadvokaten
Statsadvokatembetene
ØKOKRIM
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste
Regjeringsadvokaten

Sametinget

Sivilombudsmannen

Datatilsynet
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Riksrevisjonen
Rikstrygdeverket
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Norsk forening for kriminalreform, KROM

Politiembetsmennenes landsforbund
Politiets fellesforbund
Statsadvokatenes forening

Amnesty International Norge
NGO-forum for menneskerettigheter
Rettspolitisk forening
Transparency International Norge

Akademikerne
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske revisorforening
Fagforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forsvarergruppen av 1977
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon
IKT-Norge
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Juristforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Statstjenestemannsforbundet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund