Høringsinstanser

Departementene
Høyesterett
Lagmannsrettene
Oslo tingsrett
Stavanger tingrett
Bergen tingrett
Trondheim tingrett
Nord-Troms tingrett
Domstolsadminstrasjonen

Riksadvokaten
Statsadvokatembetene
Politidirektoratet
ØKOKRIM
Generaladvokaten

Barneombudet
Sivilombudsmannen
Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Datatilsynet
Straffelovrådet

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø
Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo
Institutt for kriminologi, Universitetet i Oslo
Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo
Politihøgskolen

Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Forsvarergruppen av 1977
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss Hjelpa i Nord-Norge
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Kompetansesenter for voldsofferarbeid
Kompetanseutvalget for dommere
Kontoret for fri rettshjelp
Krisesentersekretariatet
Norges Forsvarerforening
Norges Juristforbund
Norges Lensmannslag
Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Norsk forbund for voldsofre
Norsk Krisesenterforbund
Norsk Presseforbund
Norske kvinnelige juristers forening
Politiembetsmennenes Landsforening
Politiets Fellesforbund
Rettspolitisk forening
Statsadvokatenes forening
Straffedes organisasjon i Norge (SON)