Høyringsinstansar

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Utanriksdepartementet

Høgsterett
Lagmannsrettane
Tingrettane
Domstoladministrasjonen

Riksadvokaten
Statsadvokatembeta
Politidirektoratet

Barneombodet

Sosial- og helsedirektoratet
Toll- og avgiftsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø
Institutt for kriminologi, Universitetet i Oslo
Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo
Psykososialt senter for flyktninger
Politihøgskolen

Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Forsvarergruppen av 1977
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss Hjelpa i Nord-Norge
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Norges Juristforbund
Norges Lensmannslag
Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Norske kvinnelige juristers forening
Politiembetsmennenes Landsforening
Politiets fellesforbund
Rettspolitisk forening

Amnesty International Norge
Antirasistisk Senter
Den Norske Helsingforskomite
Det Norske Menneskerettighetshuset
Flyktninghjelpen
NGO-forum for menneskerettigheter
Norges Røde Kors
Norsk Folkehjelp
Redd Barna
Senter mot etnisk diskriminering

Kirkens Nødhjelp
Kirkens bymisjon

FOKUS
Human Rights Service
Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndighetene (KIM)
Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Landsforeningen for voldsofre
Landsrådet for Noregs Barne- og Ungdomsorganisasjoner
MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
NORUT Samfunnsforskning AS
Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Straffedes organisasjon i Norge (SON)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)