Høringsinstanser

Barne- og familiedepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Sivilombudsmannen

Fylkesmennene

Fylkesnemndene for sosiale saker

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Høyesterett

Lagmannsrettene

Tingrettene

Trygderetten

Rikstrygdeverket

Fylkestrygdekontorene

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Jusshjelpa i Midt-Norge

Oslo kommune fri rettshjelp

Rettshjelpskontoret Indre Finnmark

Domstolsadministrasjonen

Den norske dommerforening

Den Norske Advokatforening

Norges Juristforbund

Antirasistisk senter

Innvandrernes landsorganisasjon

Islamsk kvinnegruppe Norge

Kristent interkulturelt arbeid

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningekvinner

Norsk organisasjon for asylsøkere

Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Selvhjelp for innvandrere og flytninger

SOS Rasisme

Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter