Høringsinstanser

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene

Riksadvokaten
Statsadvokatene
Politidistriktene
ØKOKRIM
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste
Sivilombudsmannen

Amnesty International (norsk avdeling)
Alternativ til Vold
Barneombudet
Barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Bergen forsvarerforening
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske lægeforening
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Det norske Menneskerettighetshuset
DIXI ressurssenter for voldtatte
Etterutdanningsrådet for dommere
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
Foreningen for voldsofre
Forsvarergruppen av 1977
Incestsenteret for menn (IFM)
Innvandrerkontoret
Institutt for menneskerettigheter
Institutt for kriminologi og rettssosiologi
Juridisk rådgivning for kvinner – JURK
Jusshjelpa i Nord-Norge
Juss-Buss
Jussformidlinga i Bergen
Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Kompetansesenter for likestillingsarbeid
Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter
Kontoret for voldsoffererstatning
Krisesentersekretariatet
Kvinnefronten
Kvinnegruppa Ottar
Kvinneuniversitetet i Nord
Kvinneuniversitetet på Løten
Landsforeningen for voldsofre og motarbeiding av vold
Landsforeningen rettferd for taperne
Likestillings- og diskrimineringsombudet
MIRA-senteret
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn
Norges politisjefforening
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Juristforbund
Norges Lensmannslag
Norges Røde Kors
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk forening for kriminalreform – KROM
Norsk forbund for voldsofre
Norsk Krisesenterforbund
Norsk Kvinnesaksforening
Norske kvinnelige juristers forening
Norsk Presseforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Rikskringkasting – NRK AS
Politiembetsmennenes Landsforening
Politiets fellesforbund
Politihøgskolen
PRO-senteret
Prostituertes interesseorganisasjon (PION)
Redd Barna
Rettspolitisk forening
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Sosial- og helsedirektoratet
Statsadvokatenes forening
Stine Sofies Stiftelse
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Straffelovrådet
Støttesenter for fornærmede i straffesaker
Støtteforeningen for seksuelt misbrukte barn
Støttesentre mot incest