Høringsinstanser

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Departementene

Direktoratet for naturforvaltning

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Greenpeace Norge

Halden kommune

Halden tingrett

Institutt for energiteknikk

Kommunenes sentralforbund

Landsorganisasjonen i Norge

Mattilsynet

Miljøstiftelsen Bellona

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Natur og Ungdom

Nedre Romerike tingrett

Norges Bondelag

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norsk atomforsikringspool

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Forsikringsjuridisk Forening

Norsk Polarinstitutt

Norsk senter for menneskerettigheter

Norske reindriftssamers landsforening

Næringslivets Hovedorganisasjon

Sametinget

Skedsmo kommune

Sosial- og helsedirektoratet

Statens forurensningstilsyn

Statens helsetilsyn

Statens strålevern

Stortingets ombudsmann for forvaltningen