Høringsinstanser

Departementene

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Riksadvokaten

Statsadvokatembetene

Regjeringsadvokaten

Politidirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Vegdirektoratet

Politiets Sikkerhetstjeneste

Nye Kripos

Datatilsynet

Politihøgskolen

Politiets data- og materielltjeneste

Utrykningspolitiet

Toll- og avgiftsdirektoratet

Barneombudet

Likestillingsombudet

Forsvarets overkommando

Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter

NOAS

Amnesty International norsk avdeling

Det norske flyktningeråd

Antirasistisk Senter

MiRA Ressurssenter

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Innvandrernes landsforening

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Politiembetsmennenes landsforening

Kontoret for fri rettshjelp

Juss-Buss

Rettspolitisk forening

Europabevegelsen

Nei til EU

Norsk forening for kriminalreform (KROM)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Forsvarergruppen av 1977

Politiets Fellesforbund