Høringsinstanser

Agder lagmannsrett

Amnesty International Norge

Asker og Bærum tingrett

Bergen tingrett

Borgarting lagmannsrett

Den Norske Advokatforening

Den norske dommerforening

Departementene

Det juridiske fakultet i Bergen

Det juridiske fakultet i Oslo

Det juridiske fakultet i Tromsø

Domstoladministrasjonen

Eidsivating lagmannsrett

Forsvarergruppen av 1977

Frostating lagmannsrett

Gulating lagmannsrett

Høyesterett

Hålogaland lagmannsrett

Nord-Troms tingrett

Norges Juristforbund

Norsk forening for kriminalreform (KROM)

Oslo tingrett

Politidirektoratet (POD)

Politiembetsmennenes landsforbund

Politiets fellesforbund

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

Salten tingrett

Statsadvokatembetene

Statsadvokatenes forening

Stavanger tingrett

Trondheim tingrett

ØKOKRIM