Høringsinstanser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet

Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Kredittilsynet
Kystdirektoratet
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Sjøfartsdirektoratet
Statens havarikommisjon for transport
Assuranseforeningen Skuld
CEFOR
De sjøkyndiges forbund
Den Norske Advokatforening
Det Norske Veritas
Fiskebåtredernes forbund
Fraktefartøyenes Rederiforening
Gard Services AS
Greenpeace Norge
Intertanko
Akademikerne
Landsorganisjonen i Norge
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Miljøstiftelsen Bellona
Nordisk institutt for sjørett
Nordisk Skibsrederforening
Nordland Fylkes Fiskarlag
Norges fiskarlag
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Havneforbund
Norske Maritime leverandører
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Losforbund
Oljeindustriens Landsforening
Rederienes Landsforening
Rådet for arbeidstilsyn på skip
Sjøtrygdgruppen
Stiftelsen Skagerak