Høringsinstanser

 • Departementene
 • Høyesterett
 • Lagmannsrettene
 • Bergen tingrett
 • Nord-Troms tingrett
 • Oslo tingsrett
 • Stavanger tingrett
 • Trondheim tingrett
 • Domstoladminstrasjonen
 • Generaladvokaten
 • Politidirektoratet
 • Riksadvokaten
 • Statsadvokatembetene
 • ØKOKRIM
 • Barneombudet
 • Bioteknologinemnda
 • Datatilsynet
 • Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
 • Sivilombudsmannen
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • Patologisk institutt, Regionssykehuset i Trondheim
 • Politihøgskolen
 • Rettsmedisinsk avdeling, Gades institutt, Bergen
 • Rettsmedisinsk institutt, Universitetet i Bergen
 • Rettsmedisinsk institutt, Universitetet i Oslo
 • Statens rettstoksikologiske institutt
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske Dommerforening
 • Etterutdanningsrådet for dommere
 • Forsvarergruppen av 1977
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Juss Hjelpa i Nord-Norge
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Kompetansesenter for voldsofferarbeid
 • Kontoret for fri rettshjelp
 • Krisesentersekretariatet
 • Landsforeningen for Voldsofre
 • Norges Forsvarerforening
 • Norges Juristforbund
 • Norges Kristelige Juristforbund
 • Norges Lensmanns- og politilederlag
 • Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund
 • Norsk forening for kriminalreform (KROM)
 • Norsk Krisesenterforbund
 • Norsk Presseforbund
 • Norske kvinnelige juristers forening
 • Politiembetsmennenes landsforening
 • Politiets Fellesforbund
 • Rettspolitisk forening
 • Statsadvokatenes forening
 • Straffedes organisasjon i Norge (SON)