Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

Helse- og omsorgsdepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet

Utenriksdepartementet

Finansdepartementet

Kultur- og kirkedepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kunnskapsdepartementet

Justisdepartementet

- Lovavdelingen

- Sivilavdelingen

- Politiavdelingen

Riksadvokaten

Statsadvokatembetene

Politidirektoratet

Sosial- og helsedirektoratet

Domstolsadministrasjonen

Kriminalomsorgen region øst

Kriminalomsorgen region nordøst

Kriminalomsorgen region sør

Kriminalomsorgen region sørvest

Kriminalomsorgen region vest

Kriminalomsorgen region nord

Tilsynsrådene for fengslene

Kriminalomsorgens IT- tjeneste (KITT)

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

Regjeringsadvokaten

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Datatilsynet

Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund (NFF)

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

Kriminalomsorgens yrkesforbund (KY)

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norges Juristforbund (NJ)

Sosialtjenestemennenes landsforbund (SL)

Samfunnsviternes fagforening

Akademikerne

LO-stat

Straffelovrådet

Det kriminalitetsforebyggende råd

Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen

Institutt for rettsvitenskap (Universitetet i Tromsø)

Den norske Dommerforening

Den norske Advokatforening

Forsvarergruppen av 1977

Rettspolitisk forening

KROM (Norsk forening for kriminalreform)

SON (Straffedes organisasjon i Norge)

Foreningen for fangers pårørende (FFP)

JUSS-BUSS, Oslo

JURK (Juridisk rådgivning for kvinner)

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa Tromsø

Likestillingsombudet

Barneombudet