Høringsinstanser

Alternativ til Vold

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og familiedirektoratet

Barne- og likestillingsdepartementet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Datatilsynet

Den norske advokatforening

Den norske dommerforeningen

Den norske lægeforening

Domstolsadministrasjonen

Fellesorganisasjon mot seksuelle overgrep (FMSO)

Finansdepartementet

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og sosialgruppe for innvandrere (IHSG)

Helse Sør RHF

Helse Vest RHF

Helse Øst RHF

Kommunal- og regionaldepartementet

Kripos

Kunnskapsdepartementet

Mira Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Norsk Psykologforening

Politidirektoratet

Politihøgskolen

Redd Barna

Riksadvokaten

Sosial- og helsedirektoratet

Statens helsetilsyn

Stiftelsen DIXI Ressurssenter for voldtatte

Stine Sofies Stiftelse

Støttesenter for fornærmede i straffesaker