Høringsinstanser

Agder lagmannsrett
Akershus og Oslo jordskifterett
Arbeidsretten
Asker og Bærum tingrett
Bankklagenemnda
Bergen tingrett
Borgarting lagmannsrett
Brønnøysundregistrene
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Departementene
Det juridiske fakultet, Bergen
Det juridiske fakultet, Oslo
Det juridiske fakultet, Tromsø
Domstoladminstrasjonen
Drammen tingrett
Eidsivating lagmannsrett
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukertvistutvalget
Forliksrådene i Oslo
Forliksrådet i Bergen
Forsikringsklagekontoret
Forsvarergruppen av 1977
Frostating lagmannsrett
Fylkesnemndsledernes arbeidsutvalg
Gulating lagmannsrett
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Hedemarken tingrett
Husleietvistutvalget
Høyesterett
Hålogaland lagmannsrett
Kommisjonen for Gjenopptakelse Av Straffesaker
Kommuneadvokaten i Oslo
Kommunenes Sentralforbund
Kredittilsynet
Kristiansand tingrett
Landsorganisasjonen i Norge
Nedre Romerike tingrett
Nord- og Midhordland jordskifterett
Nordisk skibsrederforening
Nord-Troms tingrett
Norges Juristforbund
Norges lensmanns- og politilederlag
Norges Rederiforbund
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norske Inkassobyråers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Ofoten og Sør Troms jordskifterett
Oslo byfogdembete
Oslo skifterett og byskriverembete
Oslo tingrett
Patentstyret
Politidirektoratet
Politiets Fellesforbund
Rederienes Landsforening
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Salten tingrett
Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Innkrevingssentral
Stavanger forliksråd
Stavanger tingrett
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Trondheim forliksråd
Trondheim tingrett
Trygderetten
Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), institutt for landskapsplanlegging