Høringsinstanser

Adressater for Justisdepartementets høringsbrev

Finansdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet

Sametinget

Domstoladministrasjonen
Statskog

Opplysningsvesenets Fond

Høyesterett
Lagmannsrettene

Regjeringsadvokaten

Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Troms

Samerettsutvalget

Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
Norges Jordskiftekandidatforening
Norges Bondelag
Norges Fjellstyresamband
Norges Skogeierforbund
Norsk Bonde- og småbrukarlag
Norske Reindriftssamers Landsforbund
Norske Samers Riksforbund
NORSKOG Norsk Skogbruksforeningen