Høringsinstanser

Høringsinstanser:

Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Utenriksdepartementet
Domstolsadministrasjonen
Universitetet i Oslo
Høyesterett
Lagmannsrettene
Oslo tingrett
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Riksadvokaten
Politidirektoratet
Spesialenheten for politisaker
Datatilsynet
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Forsvarergruppen av 1977
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Politiembetsmennenes landsforening
Politiets Fellesforbund
Rettspolitisk forening
Straffedes Organisasjon i Norge (SON)
Juristforbundet