Høringsinstanser

Departementene
Høyesterett
Agder lagmannsrett
Borgarting lagmannsrett
Eidsivating lagmannsrett
Frostating lagmannsrett
Gulating lagmannsrett
Hålogaland lagmannsrett
Asker og Bærum tingrett
Bergen tingrett
Drammen tingrett
Halden tingrett
Hedemarken tingrett
Indre Finnmark tingrett
Kristiansand tingrett
Nedre Romerike tingrett
Nord-Troms tingrett
Oslo tingrett
Oslo byfogdembete
Salten tingrett
Stavanger tingrett
Sunnmøre tingrett
Trondheim tingrett
Øst-Finnmark tingrett
Oslo kommune
Bergen kommune
Trondheim kommune
Stavanger kommune
Kristiansand kommune
Fredrikstad kommune
Tromsø kommune
Domstoladminstrasjonen
Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn (SFN)
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Politidirektoratet
Norsk tjenestemannslag
Statens lånekasse for utdanning
Statens seniorråd
Den Norske Advokatforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon