Høringsinstanser

Høringsinstanser:
Alternativ til vold
Barneombudet
Barnepsykiatrisk forening
Bergen forsvarerforening
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske lægeforening
Den norske tannlegeforening
Departementene
DIXI Landsforeningen for voldtatte
Domstoladministrasjonen
Erstatningsnemnda for voldsofre
Forbrukerombudet
Forsvarergruppen av 1977
Helse- og sosialgruppe for innvandrere
Høyesterett
Incestsenteret for menn (IFM)
Institutt for menneskerettigheter
Juridisk rådgivning for kvinner
Juss-Buss
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Justissekretariatene
Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Kontoret for voldsoffererstatning
Krisesenterforbundet
Kristoffer Inderberg Bastiansens Minnefond
Kvinnefronten
Kvinnegruppa Ottar
Kvinneuniversitetet i Nord
Lagmannsrettene
Landsforeningen for voldsofre
Likestillings- og diskrimineringsombudet
MIRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningekvinner
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Lensmannslag
Norsk forbund for voldsofre
Norsk forening for kriminalreform – KROM
Norsk institutt for kvinne- og kjønnsforskning
Norsk krisesenterforbund
Politidirektoratet
Politiembetsmennenes landsforening
Politiets fellesforbund
Politihøgskolen
Redd Barna
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Rettspolitisk forening
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
Statsadvokatene
Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep
Stiftelsen Rettferd for taperne
Stine Sofies stiftelse
Stortingets Billighetserstatningsutvalg I og II
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Støtteforeningen for seksuelt misbrukte barn
Støttesenteret mot incest Hamar
Støttesenteret mot incest i Rogaland
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Trondheim