Høringsinstanser

HØRINGSINSTANSER

Departementene
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Riksadvokaten
Statsadvokatembetene
Regjeringsadvokaten
Politidirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Vegdirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste
Kripos
Datatilsynet
Politihøgskolen
Politiets data- og materielltjeneste
Utrykningspolitiet
Toll - og avgiftsdirektoratet
Barneombudet
Likestillingsombudet
Forsvarets overkommando
Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter
NOAS
Amnesty International norsk avdeling
Det norske flyktningeråd
Antirasistisk senter
MIRA Ressurssenter
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
Innvandrernes landsforening
Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Politiembetsmennenes landsforening
Kontoret for fri rettshjelp
Juss-Buss
Rettspolitisk forening
Europabevegelsen
Nei til EU
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Forsvarergruppen av 1977
Politiets Fellesforbund