Høringsinstanser

Høringsinstanser

Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet

Alle domstoler
Alle fylkesmenn
Aleneforeldreforeningen
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Domstoladministrasjonen
Foreningen 2 Foreldre
Kirkens Familievern landssekretariat
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)
Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norges Juristforbund
Regjeringsadvokaten
Overformynderiet i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim