Høringsinstanser

Departementer:

Kommunal- og regiondepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet

Direktorater:

Politidirektoratet

Andre:

Kommunene
Kommunenes sentralforbund
Norges Brannskole
Brannbefalets yrkesorganisasjon
LO/Fagforbundet
Norsk brannbefals landsforbund

Kopi:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap