Høringsinstanser

Kommunal- og regionaldepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Riksadvokaten

Politidirektoratet

Spesialenheten for politisaker

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Domstolsadministrasjonen

Forbrukerrådet

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Forsvarergruppen av 1977

Norges Juristforbund

Norges Lensmanns- og politilederlag

Politiembetsmennenes Landsforening

Politiets Fellesforbund

Statsadvokatenes forening