Høringsinstanser

HØRINGSINSTANSENE
Departementene
Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene i Oslo, Bergen og Trondheim
Domstoladministrasjonen
Generaladvokaten
Forsvarets overkommando
Riksadvokaten
Statsadvokatene
Regjeringsadvokaten
Politidirektoratet (POD)
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og
miljøkriminalitet (ØKOKRIM)
Stortingets Kontrollutvalg (EOS-utvalget)
Datatilsynet
Utlendingsdirektoratet

Amnesty International Norge
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske Helsingforskomité
Det juridiske fakultet i Oslo, Bergen og Tromsø
Finansnæringens Hovedorganisasjon
FN-sambandet
Forsvarergruppen av 1977
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Institutt for Fredsforskning (PRIO)
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
NGO-forum for menneskerettigheter
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Norges Juristforbund
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Utenrikspolitisk Iinstitutt (NUPI)
Politiets Fellesforbund
Politiembetsmennenes landsforening
Sparebankforeningen i Norge
Statsadvokatenes forening
Rettspolitisk forening