Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Høringsinstanser

Departementene

Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Husleietvistutvalget
Justissekretariatene
Kredittilsynet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Overformynderiene i Bergen, Bærum, Oslo, Tromsø og Trondheim
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Statens innkrevingssentral
Statens landbruksforvaltning
Statistisk sentralbyrå
Statsadvokatembetene
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Trygderetten
Verdipapirsentralen

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Domstoladministrasjonen

Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
BI Handelshøyskolen, institutt for regnskap, revisjon og juss
Debitorforeningen
Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforeningen
Den norske Revisorforening
Det Norske revisjonsselskap
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Fylkesnemndsledernes arbeidsutvalg
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Juridisk rådgivning for kvinner
Juss Hjelpa i Nord- Norge
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Kirkens Familievern landssekretariatet
Kommuneadvokaten i Oslo
Kreditorforeningen i Oslo
KS – kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen
Nordenfjeldske Creditreform
Norges Bondelag
Norges Bygdekvinnelag
Norges Jordskiftekandidatforening
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Politilederlag
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Folkehjelp
Norske Inkassobyråers Forening
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norskog
Politiembetsmennenes Landsforening
Politiets fellesforbund
Rettspolitisk forening
Sjømannskirken
Skattebetalerforeningen
Skogeierforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø