Høringsinstanser

Høringsinstanser:

Departementene

Amnesty International
Bergen forsvarerforening
Datatilsynet
De juridiske fakultet i Bergen, Oslo og Tromsø
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den rettsmedisinske kommisjon
Det nasjonale statsadvokatembetet
DIXI Ressurssenter for voldtatte
Domstoladministrasjonen
Erstatningsnemnda for voldsofre
Forsvarergruppen av 1977
Hørselshemmedes landsforbund
Høyesterett
Incestsenteret for menn (IFM)
Institutt for menneskerettigheter
Juridisk rådgivning for kvinner
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge
Justissekretariatene
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Kvinneuniversitetet i Nord
Lagmannsrettene
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norges Døveforbund
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges Lensmanns- og politilederlag
Norsk forening for kriminal reform
Norsk krisesenterforbund
Organisasjonen mot offentlig diskriminering
Politidirektoratet
Politiembetsmennenes landsforening
Politiets fellesforbund
Politiets sikkerhetstjeneste
Politihøgskolen
Regjeringsadvokaten
Rettshjelpernes juristforening
Rettsmedisinsk institutt
Riksadvokaten
Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo
Spesialenheten for politisaker
Statsadvokatene
Stiftelsen Rettferd for taperne
Stine Sofies stiftelse
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Økokrim