Høringsinstanser

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Domstoladministrasjonen

Riksadvokaten
Statsadvokatembetene
Politidistriktene
ØKOKRIM
Politidirektoratet

Kriminalomsorgsregionene
Kriminalomsorgens IT-tjeneste (KITT)
Tilsynsrådene for fengslene

Sekretariatet for konfliktrådene

Regjeringsadvokaten
Generaladvokaten
Sivilombudsmannen

Fylkesmennene

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Utdanningsdirektoratet

Alternativ til vold
Amnesty International (norsk avdeling)
Barneombudet
Barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Bergen forsvarerforening
Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Datatilsynet
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Politihøgskolen
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske legeforening
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)
Foreningen for fangers pårørende (FFP)
Foreningen for voldsofre
Forsvarergruppen av 1977
Frelsesarmeens barn og unge
Hovedverneombudet for kriminalomsorgen
Invandrerkontoret
Institutt for menneskerettigheter
Institutt for kriminologi og rettssosiologi
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Jusshjelpa i Nord-Norge
Juss-Buss
Jussformidlinga i Bergen
Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Kompetanseutvalget for dommere
Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter
Kontoret for fri rettshjelp
Kontoret for voldsoffererstatning
Kriminalomsorgens Lederforbund
Landsforeningen for voldsofre og motarbeiding av vold
Landsforeningen rettferd for taperne
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn
Norges Juristforbund
Norges Politilederlag
Norges Røde Kors
Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Norsk forbund for voldsofre
Norsk Krisesenterforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Forskerforbundet
Norske kvinnelige juristers forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Politiembetsmennenes Landsforening
Politiets Fellesforbund
Politiets kriminalitetsforebyggende forum
Redd barna
Rettspolitisk forening
Samfunnsviternes fagforening (SF)
Sosialtjenestemennenes landsforbund (STL)
Statsadvokatenes forening
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Stine Sofies Stiftelse
Straffelovrådet
Støttesenteret for fornærmede i straffesaker
WayBack