Høringsinstanser

Høringsinstanser

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Domstoladministrasjonen

Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt
Datatilsynet
De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
Den rettsmedisinske kommisjon
Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Fylkeskommunene
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Fylkesmennene/Sysselmannen på Svalbard
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Helsedirektoratet
Helsetilsynet i fylkene
Justissekretariatene
Kommunene
Kontoret for voldsoffererstatning
Kriminalomsorgen, regionkontorene
Landets helseforetak
Landets kontrollkommisjoner
Landets regionale helseforetak
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Politidistriktene
Politidirektoratet
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Sør-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Vest-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Nord-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Midt-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Øst-Norge
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Regjeringsadvokaten
Ressurssenteret for omstilling i kommunene
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Sametinget
Sivilombudsmannen
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statsadvokatembetene

ADHD-foreningen
Amnesty International
Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem
Autismeforeningen i Norge
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske lægeforening
Fagforbundet
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge
Foreningen for human narkotikapolitikk
Forskningsstiftelsen FAFO
Forsvarergruppen av 1977
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Galebevegelsen
Gatejuristen – Kirkens Bymisjon
Human-Etisk Forbund
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Jusshjelpa i Nord-Norge
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Klientaksjonen
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Kontaktutvalget ved Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt
Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS
Kunnskapssenteret
Landsforbundet for utviklingshemmete og pårørende (LUPE)
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
Landsforeningen for autister
Landsforeningen for Psykopat OfreLandsforeningen for Pårørende innen PsykiatriLandsforeningen for utekontakterLandsforeningen for Voldsofre og Motarbeiding av VoldLandsorganisasjonen i Norge (LO)LAR Nett Norge Legeforeningens forskningsinstitutt
Marborg
Medborgernes Menneskerettighets Kommisjon
Menneskeverd
Mental Helse Norge
NA, Anonyme Narkomane
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges Juristforbund
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Lensmanns- og politilederlag
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk fengselstjenestemannsforbund
Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede
Norsk foreldrelag for funksjonshemmede (NOFF)
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Norsk forum for terapeutiske samfunn
Norsk Forskerforbund
Norsk Pasientforening
Norsk Presseforbund
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Institutt
Norsk Psykologforening
Norsk Redaktørforening
Norsk sosionomforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
PARAT
PARAT Helse
Pasientskadenemnda
Patentstyret
Personvernnemnda
Personvernkommisjonen
Politiembetsmennenes Landsforening
PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR
Rettspolitisk forening
Rokkansenteret
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Rådet for psykisk helse
Samfunnsviternes fagforening
Senter for medisinsk etikk, SME
SINTEF Helse
SPEKTER
Statstjenestemannsforbundet
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Ungdom mot narkotika
UNIO
Universitets- og høyskoleutdannedes forbund
Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte
WayBack
We shall overcome
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Yngre legers forening

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø
  Institutt for samfunnsforskning
Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin
Landets høyskoler med helsefaglig utdanning
Norsk senter for menneskerettigheter
Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer, Universitetet i Oslo
Seksjon for selvmordsforskning og
 -forebygging, Universitetet i Oslo
Statens institutt for rusmiddelsforskning (SIRUS)