Høringsinstanser

Kommunal- og regionaldepartementet

Forsvarsdepartementet

Miljøverndepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Politidirektoratet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Hovedredningssentralen

Heimevernet

Fylkesmennene

Kommunene

Forsikringsselskapet Skogbrand

Norges Skogeierforbund

Meteorologisk institutt

Helitrans A/S

Kommunenes sentralforbund

Norges Brannskole

Branntjenestens yrkesorganisasjon

Norsk brannvernforening

LO/Fagforbundet

Norsk brannbefals landsforbund

Norsk brannvernforening