Høringsinstanser

Departementene

Datatilsynet

Den norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Forsvarets sikkerhetstjeneste

Generaladvokatembetet

Kripos

Norges Juristforbund

Norges politilederlag

Politidirektoratet

Politiets data og materielltjeneste

Politiets fellesforbund

Politiets sikkerhetstjeneste

Politihøgskolen

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

ØKOKRIM