Høringsinstanser

Departementene

Høyesterett

Lagmannsrettene

Tingrettene

Riksadvokaten

Statsadvokatene

Politidistriktene

ØKOKRIM

Politiets overvåkingstjeneste

Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen kriminalitet (Kripos)

Utrykningspolitiet

Regjeringsadvokaten

Generaladvokaten

Barneombudet

Datatilsynet

Amnesty International (norsk avdeling)

Bergen forsvarerforening

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

Forsvarergruppen av 1977

Institutt for menneskerettigheter

Juridisk rådgivning for kvinner - JURK

Jusshjelpa i Nord-Norge

Jussbuss

Jussformidlingen i Bergen

Lensmannsetatens Landslag

Norges Juristforbund

Norges Lensmannslag

Norsk forening for kriminalreform, KROM

Norsk forbund for voldsofre

Norsk Krisesenterforbund

Politiets Fellesforbund

Norske kvinnelige juristers forening

Politijuristene

Rettspolitisk forening

Straffedes organisasjon i Norge (SON)

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Kriminalomsorgens Yrkesforbund

Kriminalomsorgsregionene

Kriminalomsorgens utdanningssenter

Kriminalomsorgens IT-tjeneste