Høringsinstanser

Adressater:

Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet

Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Domstoladministrasjonen
Politidirektoratet
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral

Den norske Advokatforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Norges Politilederlag
Norske inkassobyråers Forening
Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn
Sparebankforeningen