Høringsinstanser

HØRINGSINSTANSER

Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Domstoladministrasjonen

Riksadvokaten
Statsadvokatembetene
Politidirektoratet
ØKOKRIM

Kriminalomsorgsregionene
Kriminalomsorgens IT-tjeneste (KITT)
Tilsynsrådene for fengslene

Justissekretariatene
Sekretariatet for konfliktrådene

Regjeringsadvokaten
Sivilombudsmannen

Akademikerne
Bergen forsvarerforening
Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Datatilsynet
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Politihøgskolen
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den Norske Fagpresses Forening
Fellesorganisasjonen (FO)
Foreningen for fangers pårørende (FFP)
Forum for ytringsfrihet
Forsvarergruppen av 1977
Hovedverneombudet for kriminalomsorgen
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (UNIO)
Institutt for kriminologi og rettssosiologi
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Jusshjelpa i Nord-Norge
Juss-Buss
Jussformidlinga i Bergen
Kompetanseutvalget for dommere
Kontoret for fri rettshjelp
Kriminalomsorgens Lederforbund
LO Stat
Medietilsynet
Norges Juristforbund
Norges Politilederlag
Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Norsk forum for Ytringsfrihet
Norsk Journalistlag
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske kvinnelige juristers forening
Personvernnemda
Politijuristene
Politiets Fellesforbund
Politiets kriminalitetsforebyggende forum
Rettspolitisk forening
Sosialtjenestemennenes landsforbund (STL)
Statsadvokatenes forening
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Stine Sofies Stiftelse
Støttesenteret for fornærmede i straffesaker
WayBack
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund