Høringsinstanser

Adressater

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Samferdselsdepartementet

Høyesterett
Lagmannsrettene
Oslo tingrett
Aust-Agder tingrett
Stavanger tingrett
Bergen tingrett
Fjordane tingrett
Trondheim tingrett
Salten tingrett
Nord-Troms tingrett
Hammerfest tingrett
Øst-Finnmark tingrett

Domstoladministrasjonen
Riksadvokaten
Statsadvokatene
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Sivilombudsmannen
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Likestillings- og diskrimineringsombudet

Bergen forsvarerforening
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Det norske Menneskerettighetshuset
Forsvarergruppen av 1977
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Jusshjelpa i Nord-Norge
Juss-Buss
Politiets Fellesforbund
Rettspolitisk forening
Statsadokatenes forening
Stine Jussformidlingen i Bergen
Lensmannsetatens landslag
Norges politisjefforening
Norges Lensmannslag
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk forening for kriminalreform – KROM
Norsk forbund for voldsofre
Politiembetsmennenes Landsforening
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Straffelovrådet
Støttesenter for fornærmede i straffesaker