Høringsinstanser

Departementene

Fylkesmennene

Sysselmannen på Svalbard

Sametinget

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for nødkommunikasjon

Politidirektoratet

Helsedirektoratet

Direktoratet for forvaltning og IKT

Statens helsetilsyn

Helsetilsynet i fylkene

Post- og teletilsynet

Datatilsynet

Personvernnemnda

Kommunene

Fylkeskommunene

De regionale helseforetakene

Helseforetakene

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom)

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin - NAKOS

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt kompetansesenter for distriktsmedisin

Riksadvokaten

Helse- og sosialombudet i Oslo

Landets pasientombud

Forbrukerombudet

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Forbrukerrådet

Rådet for psykisk helse

Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens helsepersonellnemnd

NOKUT

Hovedredningssentralene

Luftforsvaret - ledelsen 330-skvadronen

Statens forurensningstilsyn

Statens strålevern

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Norsk brannvernforening

Norsk brannbefals landsforbund

Branntjenestemennenes yrkesorganisasjon

Norsk politilederlag

Politijuristene

Politiets fellesforbund

Norsk tjenestemannslag 

Fagforbundet

Delta

Den norske legeforening

Den norske jordmorforening

Norsk psykologforening

Ambulansepersonellets yrkesorganisasjon

Norsk luftambulanse

Stiftelsen norsk luftambulanse

Norsk sykepleierforbund

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening

Norsk pasientforening

Norsk pasientskadeerstatning

PARAT

SPEKTER

Norsk arbeidsmandsforbund

Statstjenestemannsforbundet

Utrykningspersonellets fellesutvalg

Redningstjenestens personalforening

Akademikerne

Yrkesorganisasjonens sentralforbund

Landsorganisasjonen i Norge

Telenor maritim radio

NSB

Statens jernbanetilsyn

Jernbaneverket

Norsk jernbaneforbund

Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum

Norges røde kors hjelpekorps

Norsk folkehjelp sanitet

De alpine fjellredningsgruppene

Norsk grotteforbund

Norsk aero klubbs flytjeneste

Norske redningshunder

Norsk radio relæ liga sambandstjenesten

Norske samers riksforbund

Samerådet

Norske reindriftssamers landsforbund

Reindriftsforvaltningen

Landsforeningen for hjerte og lungesyke

Statens seniorråd

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Rådet for natteravnene

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner

Norges døveforbund

Hørselshemmedes landsforbund

Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde

Norges blindeforbund

Avinor

Luftfartstilsynet

Statens havarikommisjonen for transport

Norges lastebileierforbund

Norges taxiforbund

Norges turbileierforbund

Transportbedriftenes landsforening

Norsk rutebilarbeiderforbund

Yrkestrafikkforbundet

Innovasjon Norge

Reiselivsbedriftenes landsforening

Friluftslivets fellesorganisasjon

Den norske turistforening

Norges jeger- og fiskerforbund

Redningsselskapet

Sjøfartsdirektoratet

Kystdirektoratet

Trygg trafikk

Norges automobilforbund

Kongelig norsk automobilklubb

Viking redningstjeneste AS

Falck Norge AS

Statens vegvesen

Transportøkonomisk Institutt

SINTEF

Norges forskningsråd

Telenor ASA

NetCom AS

Bane Tele

Tele 2

Norsk kommunalteknisk forening

KS – kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Næringslivets hovedorganisasjon

NAVO

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon