Høringsinstanser


Departementene
Statsministerens kontor

Sametinget

Fylkesmennene
Sysselmannen på Svalbard

Fylkeskommunene
Kommunene

Domstoladministrasjonen
Høyesterett
Lagmannsrettene
Asker og Bærum tingrett
Bergen tingrett
Follo tingrett
Kristiansand tingrett
Nedre Romerike tingrett
Nord-Troms tingrett
Oslo tingrett
Stavanger tingrett
Trondheim tingrett

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidstilsynet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Bioteknologinemnda
Datatilsynet
Direktoratet for forvaltning og IKT (DiFI)
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Finnmarkskommisjonen
Forbrukerombudet
Helsedirektoratet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Luftfartstilsynet
KS – kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norges Juristforbund
Norges Lensmanns- og politilederlag
Norsk Journalistlag
Norsk Kommuneforbund
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Politiembetsmennenes Landsforening
Politiets fellesforbund
Rettspolitisk forening
Unio
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS) 
Mattilsynet
Medietilsynet
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Oljedirektoratet
Pasientskadenemnda
Personvernnemnda
Petroleumstilsynet
Politidirektoratet
Post- og teletilsynet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksantikvaren
Riksrevisjonen
Statens forurensningstilsyn
Statens Havarikommisjon for Transport
Statens helsepersonellnemnd
Statens jernbanetilsyn
Statens sivilrettsforvaltning
Statens vegvesen
Stortingets ansvarskommisjon
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Tilsynsutvalget for dommere
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Akademikerne
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske Revisorforening
Det Norske Veritas (DNV)
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Institutt for samfunnsforskning
Juridisk rådgivning for kvinner
Jusshjelpa i Nord-Norge
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Kommuneadvokaten i Bergen
Kommuneadvokaten i Oslo
Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter (KIM)

Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Oslo
Norges Handelshøyskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo