Høringsinstanser

Adressater

Departementene

ABM-utvikling
Barneombudet
Brønnøyesundregistrene
Datatilsynet
Departementenes Servicesenter
DIFI - Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for arbeidstilsynet
Domstoladministrasjonen
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fylkesmennene
Helsedirektoratet
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Norges Bank
Medietilsynet
Politidirektoratet
Post- og teletilsynet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksarkivet
Sivilombudsmannen
Skattedirektoratet
Statens Innkrevingssentral
Statens helsetilsyn
Statistisk Sentralbyrå
Utdanningsdirektoratet

ALT
Amnesty International Norge
Arbeidsforskningsinstituttet AS
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidsmiljøsenteret
Bedriftsforbundet
Civita
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dataforening
Den norske Dommerforening
Den norske legeforening
Finansnæringens Arbeidsgiverforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Handels- og Servicenæringens
Hovedorganisasjon
ICJ Norge
IKT Norge
It-con AS
JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kommunenes sentralforbund KS
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for Norges barne- og
ungdomsorganisasjoner
Lederne
NITO
Norges Rederiforbund
Norges Taxiforbund
NorSIS
Norsk Journalistlag
Norges Juristforbund
Norsk Presseforbund
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
Næringslivets Sikkerhetsråd
Samvirkeforetakenes
Forhandlingsorganisasjon (SamFo)
Sparebankforeningen i Norge
Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Transportøkonomisk institutt
Teknologirådet
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

Agder Universitet
Forskningsstiftelsen FAFO
Institutt for Samfunnsforskning
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Trondheim
Universitetet i Tromsø
Universitetet for miljø og biovitenskap på
Ås