Høyringsinstansar

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar:

Høyringsinstansar


Departementa

Høgsterett
Lagmannsrettane
Glåmdal tingrett
Bergen tingrett
Halden tingrett
Kristiansand tingrett
Nord-Troms tingrett
Nord-Østerdal tingrett
Ofoten tingrett
Oslo tingrett
Rana tingrett
Sis-Finnmárkku diggegoddi/Indre Finnmark tingrett
Trondheim tingrett

Domstoladministrasjonen
Riksadvokaten
Statsadvokatane
Politiets tryggingsteneste
Spesialeininga for politisaker
ØKOKRIM
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten

Sametinget

Stortingets ombodsmann for forvaltninga

Det kriminalitetsførebyggande råd (KRÅD)

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø
Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)
Akademikerne
Amnesty International Norge
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Forsvarergruppen av 1977
Kompetanseutvalget for dommere
KROM – Norsk forening for kriminalreform
Landsorganisasjonen i Norge
NGO-forum for menneskerettigheter
Norges Juristforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Politiets Fellesforbund
Politijuristene
Rettspolitisk forening
Statsadvokatenes forening
Straffedes organisasjon i Norge (SON)