Høyringsinstansar

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar:

Adresseliste

 
Departementa

Høgsterett
Lagmannsrettane
Oslo tingrett
Bergen tingrett
Trondheim tingrett
Nord-Troms tingrett
Kristiansand tingrett
Tønsberg tingrett
Domstoladministrasjonen

Riksadvokaten
Statsadvokatembeta
Politidirektoratet
Politiets tryggingsteneste (PST)
Generaladvokaten
Spesialeininga for politisaker
Regjeringsadvokaten

Datatilsynet
Post- og teletilsynet
Stortingets kontrollutval for etterretnings-, overvakings- og tryggingsteneste (EOS-utvalet)
Kontrollutvalet for kommunikasjonskontroll

Sivilombodsmannen

Det juridiske fakultet i Bergen
Det juridiske fakultet i Oslo
Det juridiske fakultet i Tromsø
Norsk Senter for Menneskerettigheter

Amnesty International Norge
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Forsvarergruppen av 1977
NGO-forum for menneskerettighetene
NetCom GSM AS
Norges forskningsråd
Norges Juristforbund
Norsk forening for kriminalreform, KROM
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
Organisasjonen mot politisk overvåking (OPO)
Politiets Fellesforbund
Politijuristene
Rettspolitisk forening
Statsadvokatenes forening
TDC Norge AS
Tele2 Norge AS
Telenor AS
Teleplan AS
Teletopia AS