Høringsinstanser

Høringsinstanser

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Bergen tingrett
Kristiansand tingrett
Nord-Troms tingrett
Oslo tingrett
Sør-Trøndelag tingrett

Domstoladministrasjonen
Riksadvokaten
Statsadvokatene
Politidirektoratet
Sivilombudsmannen

Amnesty International (norsk avdeling)
Barneombudet
Barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Bergen forsvarerforening
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske legeforening
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Det norske Menneskerettighetshuset
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
Forsvarergruppen av 1977
Institutt for kriminologi og rettssosiologi
Juridisk rådgivning for kvinner - JURK
Jusshjelpa i Nord-Norge
Juss-Buss
Jussformidlinga i Bergen
Krisesentersekretariatet
Landsforeningen for voldsofre og motarbeiding av vold
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Mottak voldtekt/seksuelle overgrep Oslo kommune
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Juristforbund
Norges Politilederlag
Norges Røde Kors
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk forening for kriminalreform – KROM
Norsk Krisesenterforbund
Norsk Presseforbund
Norsk Psykologforening
Norsk senter for menneskerettigheter
Politiets Fellesforbund
Politihøgskolen
Redd Barna
Rettspolitisk forening
Stine Sofies Stiftelse
Stiftelsen rettferd for taperne
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Støttesenter mot incest