Høringsinstanser


Departementene

Domstoladministrasjonen
Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene

Riksadvokaten
Statsadvokatene
Politiets sikkerhetstjeneste
Spesialenheten for politisaker
ØKOKRIM
Kripos
Politidirektoratet

Regjeringsadvokaten
Sametinget
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Det kriminalitetsførebyggende råd (KRÅD)
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø
Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)
Akademikerne
Amnesty International Norge
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Forsvarergruppen av 1977
Kompetanseenheten for dommere
KROM – Norsk forening for kriminalreform
Landsorganisasjonen i Norge
NGO-forum for menneskerettigheter
Norges Juristforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Politiets Fellesforbund
Politijuristene
Rettspolitisk forening
Statsadvokatenes forening
Straffedes organisasjon i Norge (SON)