Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Departementene

Høyesterett

Lagmannsrettene

Tingrettene

Domstoladministrasjonen

Riksadvokaten

Statsadvokatembetene

Politidirektoratet

ØKOKRIM

Kriminalomsorgsregionene

Kriminalomsorgens IT-tjeneste (KITT)

Tilsynsrådene for fengslene

Justissekretariatene

Sekretariatet for konfliktrådene

Toll- og avgiftsdirektoratet

Vegdirektoratet

Regjeringsadvokaten

Generaladvokaten

Sivilombudsmannen

Barneombudet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Akademikerne

Amnesty International Norge

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

Politihøgskolen

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den Norske Fagpresses Forening

Fellesorganisasjonen (FO)

Foreningen for fangers pårørende (FFP)

Forum for ytringsfrihet

Forsvarergruppen av 1977

Hovedverneombudet for kriminalomsorgen

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (UNIO)

Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO

Institutt for menneskerettigheter, UiO

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Jusshjelpa i Nord-Norge

Juss-Buss

Jussformidlinga i Bergen

Kontoret for fri rettshjelp

Kriminalomsorgens Lederforbund

Kriminalomsorgens Yrkesforbund

LO Stat

Medietilsynet

Norges Juristforbund

Norges Politilederlag

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)

Norsk forening for kriminalreform (KROM)

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norske kvinnelige juristers forening

Politijuristene

Politiets Fellesforbund

Rettspolitisk forening

Statsadvokatenes forening

Straffedes organisasjon i Norge (SON)

Stine Sofies Stiftelse

Støttesenteret for fornærmede i straffesaker

WayBack

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund