Høyringsinstansar

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Justis- og politidepartementet

Adressatar for høyring av forslag til endringar i forvaltningslovforskrifta


Departementa

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
Arbeidstilsynet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bioteknologinemnda
Datatilsynet
Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap
Domstoladministrasjonen
Finanstilsynet
Forbrukarombodet
Fylkesmennene
Helsedirektoratet
Integrerings- og mangfaldsdirektoratet
Klima- og forureiningsdirektoratet
Konkurransetilsynet
Kriminalomsorgas sentrale forvaltning
Likestillings- og diskrimineringsombodet
Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Luftfartstilsynet
Mattilsynet
Medietilsynet
Noregs vassdrags- og energidirektorat
Oljedirektoratet
Pasientskadenemnda
Personvernnemnda
Petroleumstilsynet
Politidirektoratet
Post- og teletilsynet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksantikvaren
Riksarkivaren
Riksrevisjonen
Rådet for teieplikt og forsking
Statens helsepersonellnemnd
Statens Jernbanetilsyn
Statens sivilrettsforvaltning
Statens vegvesen
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombodsmann for forvaltninga (Sivilombodsmannen)
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Akademikerne
Den Norske Advokatforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forskerforbundet
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Juridisk rådgivning for kvinner
Jusshjelpa i Nord-Norge
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
KS – kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Landslaget for lokal- og privatarkiv
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norges Juristforbund
Norsk Journalistlag
Norsk Kommuneforbund
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Unio
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Agderforskning
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
Bioforsk (jordforsk/norsøk/planteforsk)
Chr. Michelsens institutt (CMI)
CICERO Senter for klimaforskning
Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)
Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)
Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)
De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
Forskningsstiftelsen Fafo
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Fridtjof Nansens Institutt (FNI)
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Oslo
Institutt for fredsforskning (PRIO)
Institutt for forsvarsstudier
Institutt for energiteknikk (IFE)
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
International Research Institute of Stavanger (IRIS)
Møreforskning
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)
Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget)
Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger
NOFIMA
Nordlandsforskning
Norges byggforskningsinstitutt (BYGGFORSK)
Norges forskningsråd
Norges Geotekniske Institutt (NGI)
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
NORSAR
Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR)
Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk Institutt for kulturminneforskning (NIKU)
Norsk Institutt for Landbruks¬økonomisk forskning (NILF)
Norsk Institutt for luftforskning (NILU)
Norsk Institutt for Skog og Landskap (Skogforsk)
Norsk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU STEP)
Norsk Institutt for naturforskning (NINA)
Norsk Institutt for vannforskning (NIVA)
Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK)
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste
Norsk senter for bygdeforskning
Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)
NORUT Alta
NORUT Tromsø
NTNU Samfunnsforskning AS
Samfunns- og næringslivsforskning AS
SINTEF
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)
Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
Telemarksforskning Bø
Telemarksforskning Notodden
Transportøkonomisk Institutt (TØI)
Trøndelag Forskning og Utvikling AS
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Vestlandsforskning
Veterinærinstituttet
Østfoldforskning AS
Østlandsforskning