Høringsinstanser

HØRINGSINSTANSER

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Bergen tingrett
Kristiansand tingrett
Nord-Troms tingrett
Oslo tingrett
Stavanger tingrett
Sør-Trøndelag tingrett

Domstoladministrasjonen
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Sivilombudsmannen
Statsadvokatene
ØKOKRIM

Alternativ til vold
Amnesty International (norsk avdeling)
Barneombudet
Bergen forsvarerforening
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Det norske Menneskerettighetshuset
Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI
DIXI Ressurssenter for voldtatte
Erstatningsnemnda for voldsofre
Forbrukerombudet
Forsvarergruppen av 1977
Gatejuristen
Institutt for kriminologi og rettssosiologi
International helse- og sosialgruppe for innvandrere
Juridisk rådgivning for kvinner - JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Kontaktutvalget mellom innvandringsbefolkningen og norske myndigheter
Kontoret for voldsoffererstatning
Kristoffer Inderberg Bastiansens Minnefond
Kvinnefronten
Kvinnegruppa Ottar
Kvinneuniversitetet i Nord
Landsforeningen for voldsofre og motarbeiding av vold
Likestillings- og diskrimineringsombudet
MIRA-senteret
Nasjonal støttegruppe etter 22. juli hendelsene
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Politilederlag
Norges Røde Kors
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk forening for kriminalreform – KROM
Norsk Krisesenterforbund
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk Presseforbund
Norsk senter for menneskerettigheter
Norske kvinnelige juristers forening
Politiets Fellesforbund
Politihøgskolen
Politijuristene
Redd Barna
Rett på Gata
Rettspolitisk forening
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Senter for seksuelt misbrukte menn SSMM
Senter mot seksuelle overgrep i Rogaland
Statens sivilrettsforvaltning
Statsadvokatenes forening
Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO)
Stiftelsen rettferd for taperne
Stine Sofies Stiftelse
Stortingets rettsferdsvederlagsutvalg
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Støttesenteret for fornærmede i straffesaker
Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep på Hamar
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Trondheim
Voksne for barn