Høringsinstanser

Adressater:


Finansdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Nærings- og handelsdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Domstoladministrasjonen
Finanstilsynet
Senter for statlig økonomistyring
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral
 
Advokatforeningen
Finansieringsselskapenes Forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Norske Inkassobyråers Forening
Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn
Skatteetatens Landsforbund
Sparebankforeningen