Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Høringsinstanser:
Departementene


Datatilsynet
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Fylkesmennene
Jernbaneverket
Kystverket
Luftfartstilsynet
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
Oljedirektoratet
Petroleumstilsynet (Ptil)
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Post- og teletilsynet
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Sivilombudsmannen
Sjøfartsdirektoratet
Klima- og forurensningsdirektoratet
Statens jernbanetilsyn
Statens vegvesen
Sysselmannen på Svalbard

Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI)
Institutt for Energiteknikk
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk Teknologi
NTNU
Rettspolitisk forening
Universitetet i Stavanger

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Den Norske Advokatforening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Greenpeace Norge
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Logistikk og Transportindustriens Landsforening
Maskin Entreprenørenes Forbund (MEF)
NELFO – Foreningen for El og IT Bedriftene
Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO)
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norsk Industri
Norsk Kommunalteknisk forening
Norsk Naturgassforening BA
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Politiets fellesforbund
Rådgivende Ingeniørers Forening
Tekna
Tekniske entreprenørers landsforening
Transportbedriftenes Landsforening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

AGA AS
Agder energi nett
AS Norske Shell
Avinor AS
Conoco Phillis Jet AS
Det Norske Veritas
Dyno Nobel AS
Esso Norge AS
Forsvarsbygg
Gasnor AS
Gassnova SF
Gassco AS
Hafslund ASA
Hydro Aluminium AS
Jakhelln Transport & lager
Landteknikk Fabrikk AS
LPG Norge
Lyse Gass AS
Nemco Certification AS
Nor-Cargo AS
Norsk Akkerditering
Norsk Energi
Norsk Gassenter AS
Norsk Hydro ASA
Norsk Romsenter
Progas AS
Rambøll Norge AS
Rema Bensin Norden AS
Renor AS
ROM Eiendom AS
Scandpower AS
Schenker AS
Standard Norge
Statoil ASA
Statoil Norge AS
Teknologisk Institutt Sertifisering AS
Yara Norge AS
Yara Praxair AS
Venstres Hovedorganisasjon