Høringsinstanser

Høringsinstansene

Driftsoperatørene for mottak

Offentlige institusjoner
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Datatilsynet
Departementene
Helfo
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
NID – Nasjonalt identitets- og dokumentsenter
Politidirektoratet (POD)
Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)
Regjeringsadvokaten
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Utlendingsnemnda (UNE)

Arbeidsgiverforeninger
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Arbeidsgiverforeningen Spekter

Fagforeninger
Advokatforeningen
Akademikerne
Den norske legeforening
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norsk Psykologforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norges Juristforbund
Politiets Fellesforbund
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Innvandrerorganisasjoner/ fagorganisasjoner om innvandring
African Youth in Norway (AYIN)
Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
Grenseland – forum for asylsøkere og flyktninger
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
IOM Norway – International Organization for Migration
KIM – kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
NOAS – Norsk organisasjon for asylsøkere
Norsk Innvandrerforum
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Menigheter/livsynsorganisasjoner
Bispedømmene (11 stykker)
Buddhistforbundet
Den katolske kirke
Det mosaiske trossamfunn
Den norske kirke - Kirkerådet
Gurduara Sri Guru Nana Dev Ji (sikhenes trossamfunn)
Human-Etisk Forbund
Islamsk Råd
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
Norges Hindu Kultur Senter
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

NGOer og interesseorganisasjoner
Amnesty International Norge
Antirasistisk Senter
DROF (Driftsoperatørforum)
Flyktninghjelpen
Fokus (Forum for women and development)
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Helsingforskomitéen
Human Rights Service (HRS)
Kirkens Bymisjon
Landsforeningen for Oppsøkende Sosialt Ungdomsarbeid (LOSU)
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Mental Helse Norge
MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
NORAD
Norges Blindeforbund
Norges Handikapforbund
Norsk Folkehjelp
OMOD – Organisasjonen mot offentlig diskriminering
Redd Barna
PRESS – Redd Barna Ungdom
Røde Kors
Rådet for psykisk helse
Seniorsaken
SOS Rasisme
UNHCR Stockholm

Politiske partier
Arbeiderpartiet
Det liberale folkepartiet
Demokratene
Fremskrittspartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Kystpartiet
Miljøpartiet De grønne
Norges Kommunistiske Parti
Pensjonistpartiet
Rødt
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre

Juridiske organisasjoner/jussformidling
Juridisk Rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen
Kontoret for fri rettshjelp
Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)
Rettspolitisk forening