Høringsinstanser

Liste over høringsinstanser

Høyesterett

Lagmannsrettene

Utvalgte tingretter:

Aust-Telemark tingrett

Drammen tingrett

Fosen tingrett

Fredrikstad tingrett

Hardanger tingrett

Kristiansand tingrett

Oslo tingrett

Rana tingrett

Sunnmøre tingrett

Sør-Trøndelag tingrett

Trygderetten

Fylkesmennene

Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet

Fornyings –administrasjons- og kirkedepartementet

Finansdepartementet

Domstoladministrasjonen

Datatilsynet

Difi

Forbrukerombudet

Regjeringsadvokaten

Statens sivilrettsforvaltning

Universitetet i Oslo, Rettsmedisinsk institutt

Advokatforeningen

Dommerforeningen

Forsvarergruppen av 1977

Juristforbundet

Juristenes rettshjelperforening

Legeforeningen

Norsk psykiatrisk forening

Psykologforeningen

Tolkeforbundet