Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Høringsinstanser


Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet

Domstoladministrasjonen
Helsedirektoratet
Politidirektoratet

Riksadvokaten

Kriminalomsorgsregionene
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
Kriminalomsorgens IT-tjeneste (KITT)

Justissekretariatene

Barneombudet
Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Stavanger

Akademikerne
BarnsBeste
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Fellesorganisasjonen (FO)
For fangers pårørende (FFP)
Forsvarergruppen av 1977
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (UNIO)
Institutt for kriminologi og rettssosiologi
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Jusshjelpa i Nord-Norge
Juss-Buss
Kirkens Bymisjon
Kriminalomsorgens Lederforbund
LO Stat
Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske Kvinners Sanitetsforening, Rogaland
Politijuristene
Politiets Fellesforbund
Redd Barna
Røde Kors
Sosialtjenestemennenes landsforbund (STL)
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Stine Sofies Stiftelse
Støttesenteret for fornærmede i straffesaker
WayBack
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund